Sünnitoetus

 1. Sünnitoetust makstakse kui üks lapsevanem või lapsendaja on olnud rahvastikuregistri andmetel Käru valla elanik vähemalt üks aasta enne lapse sündi ja teine lapsevanem või lapsendaja lapse sünni registreerimise ajaks.
 2. Muudel põhjustel otsustatakse sünnitoetuse maksmine Käru vallavalituse poolt isiku põhjendatud taotlusel ja sotsiaalnõuniku ettepanekul.
 3. Toetust on õigust taotleda kuni lapse ühe aastaseks saamiseni. Sünnitoetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel või kui sünnitoetust maksti ühele vanematest teises omavalitsuses
 4. Sünnitoetuse suuruseks on 200 eurot.
 5. Sünnitoetust makstakse iga sündinud või lapsendatud lapse pealt. 
 6. Täiendavat sünnitoetust makstakse kui laps on saanud kolme aastaseks ja varem on määratud sünnitoetus Käru vallavalitsuse poolt ning mõlemad lapsevanemad või lapsendajad või üksikvanem on olnud alates lapse sünni registreerimisest endiselt Käru valla elanikud.
 7. Täiendava sünnitoetuse suuruseks on 300 eurot.
 8. Toetuse taotlemise aluseks on ema, isa, lapsendaja või hooldaja kirjalik avaldus, milles peab olema märgitud lapse nimi ja sünniaeg ning millisele pangaarvele kantakse toetuse summa või soovitakse toetust saada sularahas. Avaldusele lisatakse ka lapse sünnitunnistuse koopia.
 9. Täiendava toetuse saamiseks käesoleva paragrahvi lõike 6 alusel esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja vallavalitsusele uue avalduse.
 10. Täiendavat sünnitoetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel või teise omavalitsusüksuse lasteaia nimekirjas.
 11. Aastatel 2012 kuni 2014 sünnitoetust saanud lapsevanematele makstakse täiendavat sünnitoetust sel ajaperioodil kehtinud korra järgi.