Haldusreform

Käru vallavolikogu 24.11.2016 otsus nr 35 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks koostöölepingu sõlmimine"

Käru vallavolikogu 24.11.2016 otsus nr 34 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ühinemislepingu kinnitamine"

Käru vallavolikogu 24.11.2016 otsus nr 33 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine"

 

_____________________________________________________________________________________________________

Rahvaküsitluse tulemused:
 

Hääleõiguslikke isikuid oli Käru vallas küsitluse toimumise ajal 507, kellest 53 elanikku osalesid küsitluses.
Käru valla, Väätsa valla ja Türi valla ühinemist toetas 40 ja vastu oli 13 elanikku.
Küsitlust läbiviinud komisjoni tegevuse kohta kaebuseid ei esitatud.

Käru vallavolikogu 10.11.2016 otsus nr 32 "Küsitluse tulemuste kinnitamine"

___________________________________________________________________________________

Rahvaküsitlus


Käru vald, Türi vald ja Väätsa vald on algatanud ühinemisläbirääkimised ning teinud menetlustoimingud haldusreformi käigus Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemiseks ning ühinemise tulemusena uue haldusüksuse ja avalik-õigusliku juriidilise isiku moodustamiseks.

Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldab Käru vallavalitsus salajase rahvaküsitluse.

Küsitlused toimuvad:

2. novembril 2016 Kädva külas Kädva seltsimajas kell 11.00 – 19.00 ja

6. novembril 2016 Käru alevikus Viljandi mnt 17 Käru raamatukogus kell 9.00 – 17.00.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes elab rahvastikuregistri andmetel püsivalt Käru vallas.
Küsitluse tulemused
kinnitab volikogu 2 nädala jooksul küsitluse lõppemisest ja vaiete esitamise tähtaja möödumisest arvates.

Elanike arvamus selgitatakse välja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korras (Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2016 määrus nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord", https://www.riigiteataja.ee/akt/129072016012).

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele moodustas vallavalitsus elanike arvamuse väljaselgitamiseks ajutise komisjoni järgmises koosseisus

1) Eva Seera - esimees

2) Riina Hunt - aseesimees

3) Imbi Hiis

4) Ilme Säde

5) Lilian Voog

6) Maimu Vest


___________________________________________________________________________________

Ühinemislepingu ja taotluse ning nende seletuskirjade eelnõud on avalikustatud alates 3. oktoobrist 2016.
Avalikustamise periood 3.10.-23.10. 2016.

Ühinemislepingu eelnõu ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlusele lisatava seletuskirja eelnõu kohta on õigus avalikustamise ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise viimane päev on 24. oktoober 2016.

Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil Käru Vallavalitsusele kui ametiasutusele. Ettepanekute ja vastuväidete esitamisel tuleb märkida esitaja nimi.

Ettepanekud saata kas

- kirjalikult Käru vallavalitsuse postiaadressile: Viljandi mnt 17, Käru alevik, 79201, Käru vald, Rapla  maakond

- Käru vallavalitsuse e-postile: karuinet@estpak.ee

 

        Avalikustamise ajal ühinemislepingu eelnõule ettepanekuid ei tehtud.

 

 

Ühinemislepingu eelnõu

Lisa 1 Seletuskiri ühinemislepingu eelnõule

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine eelnõu

Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise eelnõule

Lisa 2-1 Käru valla 2015 a majandusaasta aruanne

Lisa 2-2 Türi valla 2015 a majandusaasta aruanne

Lisa 2-3 Väätsa valla 2015 a majandusaasta aruanne

Lisa 3 Investeeringute kava

Lisa 4 kaart

_____________________________________________________________________________________________

Ühinemislepingu avalikustamine esmaseks tutvumiseks

Käru vallavolikogu  25. augusti 2016 protokollilise otsusega on ühinemislepingu tööversioon avalikustatud veebis esmaseks tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks perioodil 30. august 2016 – 20. september 2016.

Türi valla,  Käru valla ja Väätsa valla ühinemislepingu projekt: 

Ühinemislepingu projekt seisuga 25.08.2016

Paberkandjal on võimalik ühinemislepingu tööversiooniga tutvuda järgmistes asukohtades:

  • Käru Raamatukogu (perioodil 30. august – 20. september, avatud E – R 10.00 – 18.00);
  • Käru Vallavalitsus (perioodil 30. august – 20. september, avatud E – N 08.00 – 17.00; R 08.00 – 14.00)

Muudatusettepanekute tegemine

Muudatusettepanekuid on võimalik esitada kuni 20. septembrini 2016 nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal (ülal välja toodud asukohtades). Volikogul on õigus anonüümsed ettepanekud jätta menetlemata. Ettepaneku tegijatele on konfidentsiaalsus garanteeritud!

 

________________________________________________________________________
MAIKUU KOKKUVÕTE

Rapla maakonnas on kohalike omavalitsusüksuse vabatahtlike ühinemisläbirääkimiste etapp alanud. Aktiivsemad vallajuhtide kohtumised toimuvad alates märtsikuust Rapla maakonna lõuna-, kesk- ja idaosas. Rapla vallavolikogu on teinud ettepaneku ühinemisläbirääkimisteks kuuele omavalitsusele. Kolme omavalitsuse – Kaiu, Käru ja Raikküla volikogud on otsustanud koos Raplaga uue omavalitsuse moodustamiseks läbirääkimisrääkimiste laua taha tulla. Kehtna vald on seni olnud vaatleja staatuses, sest peab läbirääkimisi ka Järvakandi vallaga. Käru vald peab paralleelselt ühinemisläbirääkimisi ka Järvamaa Türi vallaga.

Rapla ühinemispiirkonnas toimus maikuus erinevaid nõupidamisi ja töökoosolekuid. 5.mail said Rapla vallamajas kokku viie valla volikogude esimehed ja vallavanemad. Omavalitsuste juhtidest on moodustatud ühinemisläbirääkimiste juhtrühm. Üheskoos arutati võimaliku uue omavalitsuse moodustamise eesmärkide ja juhtimiskorralduse üle. Omavalitsuste erinevate valdkondade sisulisteks aruteludeks otsustati moodustada viis valdkondlikku töörühma – arengu- ja finants-, majandus-, haridus-, sotsiaal-, kultuuri-, vaba aja ja kodanikuühiskonna arengu komisjonid. Igasse  komisjoni nimetati läbirääkivate omavalitsuste poolt kaks komisjoni liiget.

Valdkondlikud komisjonid said kokku 19.mail Rapla Vesiroosi gümnaasiumis. Kohal üle 50 osalise. Esialgu olid kõik valdkonnakomisjonide liikmed – nii ametnikud, spetsialistid kui volikogude esindajad ühisel koosolekul. Jüri Võigemast tutvustas kõigile uue valla juhtimisstruktuuri kavandit, pöörates tähelepanu  piirkondlike teenuskeskuste ja piirkondliku nõukoja moodustamise põhimõtetele.   Tarmo Lukk tutvustas esialgset ühinemislepingu kavandit, mida hakatakse  valdkonnakomisjonide ettepanekute alusel parandama ja täiendama.  Ühisele töökoosolekule järgnesid valdkondlike komisjonide koosolekud. Komisjonid hakkavad täitma haldusreformi konsultantide poolt väljatöötatud lähteülesandeid ja arutasid koosolekul valdkonna andmete kogumisega seonduvat.

25.mail sai uuesti kokku ühinemisläbirääkimiste juhtrühm. Seekord arutleti ühendvalla juhtimisstruktuuri põhimõtete ja kogukonnakogu/osavallakogu pädevuse ja moodustamise üle. Tekkis arutelu, sest töödokumentides on kasutusel erinevad mõisted – kogukonnakogu, haldusteenuskeskus, osavallakogu jne. Kogukonnakogu mõiste ei olnud enamusele juhtrühma liikmetele vastuvõetav ja seda ei soovita edaspidi kasutada. Kuna Haldusreformi seadusse on osavald sisse kirjutatud, siis arutleti selle mõiste kasutamise üle. Osavald on territoorium,  selle keskuseks on osavallakeskus. Osavallal on osavallakogu, mis saab arutada ja edastada kohalikke probleeme ning ja ettepanekuid  suurle omavalitsuse volikogule. Käru volikogu esimees Paul Sepp soovitas osavalla, osavallakogu, osavallakeskuse mõisted ja sisu täpsemalt lahti kirjutada. Osavallakogu moodustamiseks on erinevaid võimalusi ja need on vaja ühinevate omavalitsuste vahel kokku leppida ning ühinemislepingusse kirjutada. Haldusreformi konsultant Kersten Kattai tutvustas uue omavalitsuse esinduskogu valimiste võimalikke variante ning tõi näiteid, kuidas volikogu komisjonides saaksid  erinevate piirkondade  esindajad osaleda. Arutelu tekitas valimisringkondade arv ja volikogu optimaalne suurus.

Juhtrühma koosolekul peeti aru ka selle üle, milliseid kommunikatsioonivõimalusi kasutada, et elanikel ja otsustajatel oleks võimalikult kerge saada ülevaatlikku infot haldusreformi protsessist. Juhtrühmas pooldatakse, et kõik Rapla ühinemisgrupi materjalid oleksid nii eraldi interneti veebilehel kui ka valdade veebilehtel. Mõistlik on teha protsessi tutvustavad artiklid, mida võimalik avaldada ka vallalehtedes. Pooldati ka mõtet kasutada maakonnalehe ja TRE Raadio võimalusi ning teha sügisel eraldi ühinemise ajaleht.

Järgmine Rapla ühinemisgrupi juhtrühma koosolek toimub 15.juunil kell 10.00 Käru vallas Käru pritsumajas.

31.mail sai teist korda kokku Rapla ühinemisgrupi majanduskomisjon. Päevakorras olid omavalitsuste varahalduse, jäätmemajanduse, kommunaalmajanduse ja vallateede hoolduse teemad. Majanduskomisjoni liikmed leidsid, et mõistlik on kavandada neis valdkondades ühistegevust.

Silvi Ojamuru
HR koordinaator

haldusreform@raplamaa.ee